سوختگی برق (آرک)

محمدحسین شهرابادی هستم

کارشناس زخم و سوختگی و استومی

فعال در زمینه اموزش پیشگیری و درمان سوختگی...

 
Latest posts by محمدحسین شهرابادی (see all)
این مقاله را برای دوستانت بفرست

این مقاله را برای دوستانت بفرست  همه ما تا حدودی با سوختگی هایی جز الکتریکی اشنا هستیم.ولی در این سلسله مقالات سعی شده است به طور جامع تر به این سوختگی پرداخته شود.این مقاله از چند مقاله مرتبط به هم و پشت سر یکدیگر تشکیل شده است.برای درک بهتر سوختگی با برق لطفا تمام مقالات …

سوختگی برق (آرک) ادامه »


این مقاله را برای دوستانت بفرست