سوختگی با آب جوش چیست؟

2019-10-04T01:37:16+03:30

سوختگی با آب داغ چیست؟ چرا ما با اب داغ می سوزیم؟ چرا بیشترین قربانیان مایعات داغ در کودکان و سالمندان است؟ هنگامی که با اب داغ سوختیم چه اقداماتی [...]