فلوسینولون چیست؟

2019-10-03T23:25:01+03:30

فلوسینولون چیست؟ اشکال فلوسینولون به چه شکل می باشد؟ موارد استفاده فلوسینولون به چه شکل می باشد؟ در چه جاها و در چه کسانی نباید از فلوسینولون استفاده کرد؟ برای [...]